Projecten Niek de Jongprijs

Wedde dat ’t lukt
Wedde dat ‘t lukt verbindt professionele zorg met vrijwillige hulp in het dorp Wedde (provincie Groningen). De dorpsondersteuner verzorgt de informele zorg. Het team van de huisartsenpraktijk van Hans Berg verzorgd de formele zorg. Samen vormen ze het team van Wedde dat ’t lukt. Dit team heeft wekelijks overleg en schakelt waar nodig andere hulpverleners in vanuit de domeinen zorg én welzijn.

De dorpsondersteuner fietst letterlijk op een Wedde dat ’t lukt-fiets door Wedde en is daarmee oog en oor van en voor de Wedder gemeenschap. Zij brengt vraag en aanbod bij elkaar en is verantwoordelijk voor de hulp en zorg die door vrijwilligers wordt verricht. De formele zorgverleners van de huisartsenpraktijk werken intensief samen met zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en andere relevante partijen.

Deze werkwijze maak het mogelijk om allerlei hulp- en zorgvragen snel in beeld te hebben waardoor direct op het juiste domein geschakeld wordt.  Meer informatie >>

 

Trans Care
Transcare biedt een innovatief transdisciplinair zorgprogramma voor patiënten met somatisch onverklaarbare chronische pijnklachten. Transcare bundelt de krachten van verschillende behandeldisciplines. De kern van de transdisciplinaire werkwijze is dat de patiënt centraal staat. En dat verschillende hulpverleners gezamenlijk – vanuit dezelfde visie op pijn – diagnostiek verrichten, educatie over pijn geven en behandelingen uitvoeren. Transcare werkt vanuit de zogenaamde anderhalvelijnszorg samen met pijnspecialisten uit de eerstelijn (fysiotherapeuten, huisartsen, psychologen) en uit de tweede lijn (specialisten uit het ziekenhuis).

Het programma is gericht op het geven van inzicht in de klachten (pijneducatie) en het vergroten van zelfmanagementvaardigheden van de patiënt. Er is sprake van integrale zorg gericht op het functioneren van de patiënt in zijn geheel in plaats van een somatische focus op de plaats van de pijn.

Door vroegtijdige interventie voorkomt Trans Care chronificering en een rondgang door de tweede en derde lijn (shoppen). De verwachting is dat door implementatie van deze zorg de zorgkosten van de beoogde doelgroep op (middel)lange termijn met 50% afnemen en dat patiënten 20% verbetering van de kwaliteit van leven ervaren en 30% vermindering van pijn. Meer informatie >>

 

Mannengezondheid en Zorg
Mannenkliniek de Boer biedt specialistische zorg die valt tussen de eerste lijn (huisarts) en de tweede lijn (uroloog). In de kliniek biedt mannenarts en FECSM medisch seksuoloog Dr. Bert-Jan de Boer mannenzorg aan op gebied van functionele urologie (zoals prostaatproblemen, plasklachten en bekkenbodemklachten) en medische seksuologie (zoals erectiestoornissen en problemen met zaadlozing). Deze zorg is landelijk, laagdrempelig, kwalitatief hoogwaardig, voor alle mannen toegankelijk en goedkoper dan gelijkwaardige zorg door een uroloog in het ziekenhuis. De gemiddelde kostenbesparing is 46,5%.

De kliniek werkt samen met huisartsen, urologen, bekkenbodemtherapeuten en de Proctoskliniek. Door deze samenwerking worden minder mannen doorverwezen naar de tweede lijn: het landelijke verwijscijfer van huisarts naar urologie is 7,9%, het landelijke verwijscijfer van Mannenkliniek de Boer naar urologie is 2,8%. De mannen die door Mannenkliniek de Boer worden doorverwezen komen daadwerkelijk voor tweedelijns zorg in aanmerking (bijvoorbeeld testis- en prostaat carcinoom). Hierdoor blijft de overgrote meerderheid van de mannen na afloop van de specialistische zorg door Mannenkliniek de Boer onder de hoede van de eerstelijnsgezondheidszorg. Meer informatie >>

 

Seniorenkliniek Hulst
Op het terrein van het verpleeghuis in Hulst is huisartsenpraktijk Pallion gebouwd. Op de eerste verdieping, boven de praktijk, hebben de huisartsen in nauwe samenwerking met het verpleeghuis (specialist ouderen geneeskunde (S.O.G.) een seniorenkliniek ontwikkeld van zestien bedden. De medische zorg wordt geleverd door de huisartsen van Pallion, overige Hulsterse praktijken en de S.O.G. Medisch specialisten doen waar nodig consulten op de kliniek. Er zijn drie categorieën als indicatie: ziekenhuis verplaatste zorg, kortdurend eerstelijns verblijf en palliatieve zorg.

Een belangrijk verschil met het ziekenhuis is dat de patiënten in hun eigen omgeving korte tijd kunnen worden opgenomen ter observatie, behandeling of reactivering. Ook worden paramedische disciplines en de psycholoog vanuit het verpleeghuis ingezet.

De afgelopen jaren heeft de HAK-Low Cure (voorloper van de seniorenkliniek met een soortgelijke opzet) laten zijn dat in 84% van de gevallen een opname in het ziekenhuis voorkomen kon worden. Meer informatie >>

 

Project Next
De invoering van de basis GGZ in de huisartsenpraktijk was aanleiding voor het ontwikkelen van dit innovatieve zorgproject. Het doel is te komen tot een toegankelijke, kwalitatief goede, veilige, samenhangende en betaalbare GGZ op regionaal niveau. Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. Huisartsen, POH’s-GGZ, zelfstandig gevestigd GZ-psychologen, psychotherapeuten, GGZ-instellingen en academisch ziekenhuis werken samen in een regionaal netwerk (Netwerk Next). Kenmerken van het netwerk: flexibiliteit, niet-hierarchische structuur, gezamenlijke ambitie, bottom-up, kennis en informatie willen delen met elkaar, samen ontwikkelen van producten/modules boven marktwerking, minder regeldruk door samen delen, minder dubbeldiagnostiek, veilige elektronische informatie-uitwisseling, en een inlogsysteem voor de patent/cliënt.
  2. Een in co-creatie ontwikkelde screener assisteert de POH-GGZ bij het echelonadvies (de elektronische assistent voor de POH-GGZ). Ook worden e-health modules systematisch ingevoerd in de huisartsenpraktijk. De screener en de e-health modules vormen samen de Toolbox Next voor de POH-GGZ.
  3. Binnen het project is een Consultatieve Dienst voor Huisartsen opgezet, waarbij de huisartsen direct psychiaters en verslavingsartsen kunnen bellen voor advies en consultatie.

De eerste resultaten na anderhalf jaar laten een besparing zien van circa 2 ton door substitutie van specialistische zorg naar de huisartsenpraktijk.  Meer informatie >>

 

Nijkerk gezond
Gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste gaan de longzorg opnieuw inrichten, over de schotten van verschillende disciplines heen. De plannen van de centra zijn gebaseerd op het triple aim concept: verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, verbeteren van de gezondheid en uiteindelijk kostenbeheersing. Dit betekent dat zorg voor acute en chronische longproblematiek van alle patiënten in Nijkerk aantoonbaar effectiever en bij de mensen thuis georganiseerd kan worden. Deskundig, klantvriendelijk en efficiënt werkende POH’s, paramedici en huisartsen verbonden aan de twee gezondheidscentra dragen hieraan bij. Met de longartsen van de ziekenhuizen St. Jansdal en Meander MC wordt de zorg zoveel mogelijk extramuraal geleverd in de twee integrale gezondheidscentra van Nijkerk onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Meer informatie >>

 

Big Move GG-methodiek
De GG-methodiek is een methode in de wijk Borgele waarmee mensen de regie nemen over hun gezondheid & gedrag en in actie komen om hun gezondheid te verbeteren. Zij maken gebruik van de GG-app, een e-health toepassing waarmee ze de ervaren gezondheid registreren. De methodiek is niet zomaar een instrument. Mensen die hiermee aan de slag gaan kiezen voor een bewuste verandering. Zij worden hierbij begeleid door acht tot tien professionals, vanuit een sociaal team en vanuit de zorg. De patiënt is leidend in het contact met de professional: wat hij/zij zelf vindt, wil en doet is de essentie, de professional kan hieraan toevoegen. Meer informatie >>

 

Optimalisatie complexe wondzorg
Het Kenniscentrum Wondbehandeling in Venray is een eerstelijns wondcentrum met als doel te komen tot snellere wondgenezing van slecht genezende wonden. Het centrum biedt wondbehandeling op maat door goed opgeleide professionals, onder regie en verantwoording van een gespecialiseerd arts. Kennis en vaardigheden van meerdere zorgpartners (huisarts, thuiszorg, apotheek, medici) worden over de lijnen heen gebundeld en vergroot. Samen met patiënten wordt een wondbehandelplan opgesteld. Patiënten krijgen ook advies over aanverwante aspecten die wondgenezing bevorderen, zoals voeding en beweging en er vindt goede monitoring plaats. Dit alles komt (de snelheid van) de wondgenezing ten goede.

Het kenniscentrum levert innovatieve zorg met aantoonbare voordelen voor de patiënt. Naar schatting kan de behandeltijd met gemiddeld een maand worden verkort en worden verbandmaterialen doelmatiger ingezet, met een uiteindelijke kostenreductie van 1.300 euro per patiënt. Substitutie vindt plaats omdat complicaties worden voorkomen, consultatie van een medisch specialist in een ziekenhuis niet (meer of minder) nodig is en zorg op maat wordt geboden. Meer informatie >>

 

Coach2Move
Het primaire doel van Coach2Move is om ouderen te helpen hun lichamelijke activiteit te vergroten en op die manier hun mobiliteitsprobleem te verminderen ter preventie van toekomstige problemen. Daarnaast zet Coach2Move in op structurele ondersteuning vanuit de sociale omgeving om therapietrouw te verbeteren. Ouderen met mobiliteitsproblemen zijn zo in staat op een veilige manier hun activiteitenniveau te verbeteren in hun eigen leefomgeving waardoor de kwetsbaarheid vermindert. De patiëntgerichte aanpak is bovendien kosteneffectief. De interventie Coach2Move wordt uitgevoerd door een geriatrie fysiotherapeut die extra geschoold is.

De inzet is om Coach2Move in te bedden in de bestaande netwerken met onder andere huisartsen/kaderartsen, geriatriefysiotherapeuten en de ouderenbond dan wel specifieke patiëntenorganisaties.