Resultaten deelsessies

Alle partijen zijn aan zet

Tijdens de deelsessies van ZorgNL2014 gingen de deelnemers per sector met elkaar in gesprek. Het doel van dit gesprek was om te benoemen wat de partijen concreet kunnen doen om beter zicht te krijgen op goede zorg én vervolgens de zorg ook daadwerkelijk verder te verbeteren.

Patiënten/verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars waren alle drie goed vertegenwoordigd. Dit leverde inspirerende discussies op met concrete acties als resultaat. Het woord ‘vertrouwen’ liep als rode draad door veel deelsessies heen: op basis van vertrouwen het gesprek met elkaar aangaan. Daarbij moet ook de patiënt als partner worden gezien.

Onderstaand een overzicht van de opdrachten per partij en sector. De zorgverzekeraars zullen de input uit de deelsessies zeker ter harte nemen en vragen ook de andere partijen dit te doen.

 

Langdurige Zorg

Opdrachten voor de zorgverzekeraars

 • Ga (via cliëntenraden) in gesprek over de ‘zachte kant’.
 • Betrek cliëntenorganisaties/patiënten eerder, intensiever en rechtstreeks bij de zorginkoop.

Opdrachten voor de zorgaanbieders

 • Faciliteer het gesprek tussen hulpverlener en cliënt, gericht op beleving en kwaliteit van leven.
 • Zet de deur open voor zorgverzekeraars om op werkbezoek te komen.
 • Help zorgverzekeraars om de cliënten beter bij de zorginkoop te betrekken.

Opdrachten voor de patiënt

 • Eis de rol in de driehoek op: mondiger en nadrukkelijker aanwezig.
 • Pak de rol als actieve gesprekspartner en als bruggenbouwen tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

 

Geestelijke gezondheidszorg

Opdrachten voor de zorgverzekeraars

 • Neem de volgende vier vragen mee in het inkoopbeleid (vanuit de herstelgedachte):
  1. Wat ben jij kwijtgeraakt?
  2. Wat wil je terug?
  3. Wat wil je nooit meer terug?
  4. Wat kan ik betekenen om dat te bereiken?
 • Aanbieders en wetenschappelijke verenigingen moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de uitwerking van kwaliteit.

Opdrachten voor de zorgaanbieders

 • Zet de behoeften van patiënten/cliënten centraal (niet de regels).
  • Vertaal dit in GGZ-diagnoses.
  • Implementeer EPA-rapport ‘over de brug’.
  • Stoppen met keurmerken in de GGZ.
 • Een betrouwbare partij zijn in de uitwerking van kwaliteit.
 • Meedoen in de discussie over de risicodragendheid van zorgverzekeraars (niet te snel).

Opdrachten voor de patiënt

 • Richt regionale herstel-academies op:
  • Voeg ‘de mens’ in het systeem in.
  • Participatie van alle stakeholders.
  • Terugdringen van somatische co-morbiditeit.
 • Meedoen in de gezamenlijke discussie over de uitwerking van begrip en inhoud van kwaliteit.

 

Medisch specialistische zorg

Opdrachten voor de zorgverzekeraars

 • Maak basiskwaliteit niet concurrentieel.
 • Betrek patiënten beter bij het beleid.
 • Maak zonder waarde-oordeel inzichtelijk welke kwaliteit is ingekocht. Sluit daarbij aan op wat aanbieders en patiënten als kwaliteit aandragen.

Opdrachten voor de zorgaanbieders

 • Begin met maatschappelijk handelen. Meten voor verbeteren.
 • Lever gevarieerde gegevens aan, landelijk en uniform. Neem CQi en PROM hierin mee.

Opdrachten voor de patiënt

 • Positief zijn.
 • Neem de verantwoordelijkheid om indicatoren/metingen ook in te vullen.

 

Eerstelijn

Opdrachten voor de zorgverzekeraars

 • In dialoog met zorgaanbieder en verzekerden/patiënten een beperkte set (uitkomsten)indicatoren opstellen, over segmenten heen, met oog voor de regionale context in de uitwerking.
 • Duidelijk in patiënten-/consumententaal communiceren over contractering en wat de consument hiervan mag verwachten.

Opdrachten voor de zorgaanbieders

 • Per zorgdomein: top vijf van indicatoren samenstellen. Binnen twee tot vier jaar ook actief publiceren wat de uitkomsten zijn.
 • Laat gezamenlijk weten wat patiënten en zorgverzekeraars van zorgaanbieders mogen verwachten.

Opdrachten voor de patiënt

 • Omschrijf de behoeften en eigen inbreng/rol. Noodzakelijk daarbij is de dialoog.
 • Patiënten bewust maken, emanciperen, zodat zij goede keuzes kunnen maken.