Uitvoering

Wat doen de zorgverzekeraars met uw input uit de deelsessies?

Op 4 november 2013 kwamen ruim tweehonderd zorgaanbieders en vertegenwoordigers van patiënten naar het congres ZorgNL2013. De zorgverzekeraars hebben die middag veel waardevolle input van de deelnemers ontvangen. Zo adviseren zij ons onder meer te investeren in de relatie met de zorgaanbieders en meer aandacht te hebben voor kwaliteit, eHealth en preventie. Ten aanzien van kwaliteit en administratieve lasten vragen de deelnemers de zorgverzekeraars meer samen te werken.

Binnen de vereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is veel gesproken over deze aanbevelingen. In reactie op de aanbevelingen vindt u hieronder een overzicht van de activiteiten die de zorgverzekeraars (gezamenlijk) ondernomen hebben, of gaan ondernemen.

kwaliteit

Deelnemers aan ZorgNL vragen zorgverzekeraars onder meer om kwaliteit van zorg transparant te maken, ook voor patiënten. Zij vragen bovendien om bij het inzichtelijk maken van kwaliteit uit te gaan van de kwaliteitsnormen van de beroepsgroepen, uitkomsten van zorg én service en bejegening en om samen te werken met patiëntenorganisaties. Ook is meer eenduidigheid in kwaliteitsbeleid gewenst.

Zorgverzekeraars werken hier hard aan. Zij hebben de krachten gebundeld en werken binnen het Programma Kwaliteit samen om betekenisvolle kwaliteitsinformatie te genereren. Betekenisvol wil zeggen dat de informatie inzicht geeft in de uitkomst van het totale zorgproces en de effecten op de kwaliteit van leven van de patiënt. Zorgverzekeraars willen hierbij een gezamenlijke en uniforme werkwijze hanteren, waardoor administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderen. Zorgverzekeraars werken binnen het Programma Kwaliteit niet alleen samen met elkaar, maar ook met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en wetenschappelijke verenigingen van zorgaanbieders. Zij werken aan de volgende speerpunten:

Kwaliteitsinformatie voor dertig aandoeningen
Zorgverzekeraars hebben dertig aandoeningen geselecteerd waarvoor zij gezamenlijk betekenisvolle kwaliteitsinformatie ontwikkelen. Deze kwaliteitsinformatie gaat over de uitkomst van het totale zorgproces en de waarde hiervan voor de patiënt. Per aandoening stellen zorgverzekeraars gezamenlijk maximaal tien indicatoren vast, waarover zij kwaliteitsinformatie willen verkrijgen. Medio 2014 verwacht ZN de eerste twee sets van uitkomstenindicatoren te publiceren: voor darm- en borstkanker. Zorgverzekeraars willen deze indicatoren gebruiken bij hun zorginkoop voor 2015.

CZ en VGZ: uitkomstenindicatoren Radboudumc
CZ en VGZ gaan een unieke samenwerking aan met Radboudumc ziekenhuis in Nijmegen. CZ en VGZ hebben eind 2013 een contract getekend met het ziekenhuis waarbij zij gaan betalen voor betere kwaliteit van zorg en betere gezondheid van patiënten tegen lagere kosten, zogenoemde uitkomstfinanciering. Het ziekenhuis gaat dan ook werken met uitkomstindicatoren in plaats van procesindicatoren. De kwaliteit van de zorg wordt bepalend voor de vergoeding die het ziekenhuis krijgt, niet het aantal verrichte medische handelingen. Het gaat hierbij over de zorg voor Parkinson-patiënten.

Verbeteren en uitbreiden van klinische- en patiëntenregistraties
Klinische registraties door artsen en registraties van patiëntenervaringen zijn noodzakelijk voor het genereren van kwaliteitsinformatie. Zorgverzekeraars stimuleren daarom gezamenlijk de (door)ontwikkeling en ontsluiting van klinische- en patiëntenregistraties en roepen zorgaanbieders op de klinische registraties ook beschikbaar te stellen. Zorgverzekeraars willen voorkomen dat verschillende registraties naast elkaar plaatsvinden.

Spoedeisende zorg
Zorgverzekeraars willen de kwaliteit van de spoedzorg verder verbeteren. Bij complexe spoedeisende zorg moet de patiënt snel in een gespecialiseerd ziekenhuis terechtkomen voor een adequate behandeling door een ervaren team. Dit verhoogt de kans op overleven en verlaagt het risico op blijvende beperkingen. Zorgverzekeraars willen daarom complexe spoedeisende zorg meer concentreren bij minder ziekenhuizen. De spoedeisende basiszorg blijft dicht bij burgers beschikbaar. Hierover zijn zorgverzekeraars per regio op dit moment in gesprek met ziekenhuizen en andere betrokken partijen.

www.minimumkwaliteitsnormen.nl
Minimum kwaliteitsnormen vormen het uitgangspunt voor het inkopen van zorg op basis van kwaliteit. ZN heeft bij alle Nederlandse ziekenhuizen de kwaliteit van 18 complexe behandelingen in kaart gebracht. ZN heeft dit gedaan aan de hand van minimum kwaliteitsnormen, die zijn opgesteld door de wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten. Het overzicht is te vinden op www.minimumkwaliteitsnormen.nl. Het geeft verzekerden zicht op welke ziekenhuizen bepaalde complexe behandelingen aanbieden.

Praktijkvariatie
ZN heeft in december 2013 een rapport gepubliceerd over praktijkvariatie met betrekking tot (rug)hernia. In april 2014 zijn daar carpaal tunnel syndroom, cataract (staar), galblaasverwijdering, heupvervanging vanwege artrose, knievervanging vanwege artrose en liesbreuk aan toegevoegd. Informatie over praktijkvariatie is gebaseerd op declaratiegegevens. Het maakt per regio en per instelling inzichtelijk hoe vaak gekozen wordt voor een operatie of behandeling bij een bepaalde aandoening. Ook worden in 2014 de klinische bedden in de GGZ per regio in kaart gebracht. Hierdoor worden de eventuele verschillen tussen instellingen en regio’s zichtbaar. Waar er aanleiding voor is gaan zorgverzekeraars hierover in gesprek met de betreffende zorgaanbieders, met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Informatie over praktijkvariatie is gebaseerd op declaratiegegevens. Het maakt per regio en per instelling inzichtelijk hoe vaak gekozen wordt voor een operatie of behandeling bij een bepaalde aandoening. Ook worden in 2014 de klinische bedden in de GGZ per regio in kaart gebracht. Hierdoor worden de eventuele verschillen tussen instellingen en regio’s zichtbaar. Waar er aanleiding voor is gaan zorgverzekeraars hierover in gesprek met de betreffende zorgaanbieders, met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Routine Outcome Monitoring GGZ
Zorgverzekeraars investeren vanaf 2010 in het zichtbaar maken van de kwaliteit van de GGZ via de Stichting Benchmark GGZ. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Routine Outcome Monitoring. Dit houdt in dat regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van patiënten/cliënten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. In 2014 wil ZN graag met zorgaanbieders afspraken maken om de verkorte CQI GGZ voor ambulante zorg standaard aan elke patiënt aan te bieden in een online applicatie. Dit is een wens vanuit patiëntenorganisaties in de GGZ.

Screeningsinstrumenten GGZ
Zorgverzekeraars zetten zich in de GGZ in voor het uitgangspunt: de juiste zorg op de juiste plaats. Zij willen onder- en overbehandeling en ‘draaideurpatiënten’ voorkomen. Hiervoor is inzicht in de zorgvraag essentieel. Om dit inzicht te verkrijgen ondersteunen zorgverzekeraars de ontwikkeling en implementatie van screeningsinstrumenten in de GGZ-zorgketen.

Langdurige zorg
Samen met cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg heeft ZN een webportal ontwikkeld ter ondersteuning van het meten van de kwaliteit van de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Meer informatie vindt u op www.zorgvoorkwaliteit.com. Voor het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de Gehandicaptenzorg (GZ) volgen zorgverzekeraars het landelijk kader van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Voor zowel de VVT als de GZ geldt dat zorgverzekeraars bezig zijn met de ontwikkeling van indicatoren gebaseerd op uitkomsten van zorg. Deze worden al zoveel mogelijk ingezet bij de zorginkoop.

relatie met zorgaanbieders

Deelnemers vragen zorgverzekeraars meer te investeren in de relatie met zorgaanbieders. Zij willen dat zorgverzekeraars ook buiten de inkoopgesprekken om in dialoog blijven met zorgaanbieders. Zorgaanbieders verwachten dat de zorgverzekeraar een gelijkwaardige gesprekspartner is met een stabiel beleid.

ZN-voorzitter André Rouvoet heeft zorgverzekeraars, maar ook de rijksoverheid, gemeenten, zorgaanbieders en verzekerden/patiënten tijdens zijn nieuwjaarstoespraak opgeroepen om in 2014 meer te investeren in goede onderlinge samenwerking en zorgvuldige communicatie. Zorgverzekeraars hechten veel waarde aan een goede relatie met zorgaanbieders en nemen het verzoek vanuit ZorgNL ter harte. Gezamenlijk en individueel willen zij de dialoog en samenwerking met zorgaanbieders zoveel mogelijk stimuleren.

Samenwerken op lokaal niveau
Zorgverzekeraars werken op lokaal niveau samen met zorgaanbieders aan goede zorg. Voorbeelden zijn wijknetwerken of ‘Zorg in de buurt’, waarbij zorgverzekeraars samenwerken met verschillende hulp- en dienstverleners, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs. Het doel is om de zorg in een wijk lokaal te regelen, dicht bij de bewoners. Dit verbetert de gezondheid in de wijk en hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen.

Eno: Samen werken aan betere geboortezorg in Deventer
Verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, kraamzorg en het Deventer Ziekenhuis hebben, in afstemming met zorgverzekeraar Eno, een gezamenlijke visie op geboortezorg en een werkplan opgesteld. Het doel van alle partijen: het regionaal organiseren van geboortezorg waarbij de zorg voor moeder en kind centraal staat en in samenhang wordt aangeboden.
Coöperatie VGZ: Wijknetwerken
Wijknetwerken van Coöperatie VGZ onderscheidt zich door zorg en welzijn met elkaar te verbinden. Sociale problemen groeien niet uit tot medische klachten en andersom. De bedoeling is dat we meer mensen in hun thuissituatie helpen en meer mensen langer thuis blijven wonen door welzijn en zorg met elkaar te verbinden. De aanpak haakt in op bestaande structuren en houdt rekening met wat mensen en hun naasten (familie, vrienden, buurt) zelf nog kunnen. De gemeente, zorgverzekeraar en andere maatschappelijke partners ondersteunen de burger daarbij. Door (eerstelijns)zorg (waaronder de wijkverpleegkundige en de huisarts) aan te haken op de bestaande sociale structuur ontstaat er een betere integratie van zorg en welzijn in de wijk.
a.s.r. en DSW: BeterDichtbij polis met regionale ziekenhuizen
a.s.r. gelooft dat goede zorg altijd dichtbij moet zijn. Daarom heeft a.s.r. samen met de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), waarin 42 algemene ziekenhuizen zijn verenigd, en DSW afgelopen jaar de BeterDichtbij zorgverzekering gelanceerd. BeterDichtbij houdt zorg letterlijk en figuurlijk dichtbij, toegankelijk, menselijk en betaalbaar. De BeterDichtbij polis is er voor iedereen die zorg graag dicht bij huis heeft. Bij de SAZ-ziekenhuizen staan de menselijke maat en persoonlijke aandacht voorop. Deze ziekenhuizen zijn stevig verankerd in de regio. Ze kennen de patiënten, de huisartsen, de apothekers en andere zorgverleners in de regio.  De BeterDichtbij polis biedt zorg dichtbij waar het kan en ver weg waar het moet. Zo’n 85% van de ziekenhuiszorg kan worden aangeboden in de SAZ-ziekenhuizen. Voor gespecialiseerde zorg kunnen verzekerden altijd terecht bij topklinische en academische ziekenhuizen. De verzekerde heeft hierin keuzevrijheid. Behalve de menselijke maat biedt de BeterDichtbij polis ook voordeel. Verzekerden betalen voor vijf veel voorkomende behandelingen geen eigen risico in de SAZ-ziekenhuizen.

Zorginkoop
Zorgverzekeraars moeten bij de inkoop van zorg niet alleen letten op kwaliteit, maar ook op de kosten. Ze realiseren zich dat dit de relatie en samenwerking met zorgaanbieders niet altijd ten goede komt. Van de zorgverzekeraars mag daarbij wél verwacht worden dat zij een open, transparant en evenwichtig inkoopbeleid voeren. Hierdoor weten zorgaanbieders tijdig waarop zij kunnen rekenen en kunnen  verzekerden een weloverwogen keuze maken. Daarin kunnen en moeten zorgverzekeraars nog stappen zetten. Goede en duidelijke richtlijnen van de beroepsgroepen kunnen daarbij helpen en ingezet worden als handvat bij de zorginkoop van zorgverzekeraars. Dat maakt bovendien de kans kleiner dat zorgverzekeraars verschillende voorwaarden en eisen stellen.

Gelijk speelveld voor (kleine) eerstelijnsaanbieders
Vooral zorgaanbieders in de eerstelijn en met een kleine omvang geven aan dat zij vrezen voor een ongelijk speelveld. Zorgverzekeraars begrijpen deze zorgen en onderkennen het belang van een gelijk speelveld voor alle aanbieders in de eerste lijn. Zorgverzekeraars benadrukken dat afspraken uit de bestuurlijke akkoorden voor de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg, die betrekking hebben op een gelijk speelveld, ook van toepassing zijn voor de hele eerste lijn. Dat betekent geen gelijke uitkomst, maar wel een gelijke startpositie. Meer specifiek betekent dit het volgende:

 • Gelijkwaardige eerstelijnsaanbieders (bestaande en nieuwe) moeten een gelijkwaardige toegang hebben tot de verdeling van middelen.
 • Inkoopbeleid en inkoopproces moeten open en transparant zijn voor de eerstelijns aanbieders:
  • Gelijktijdige publicatie van het inkoopbeleid voor alle eerstelijns aanbieders.
  • Verschillende eerstelijns aanbieders kunnen op hetzelfde moment een aanbod doen bij zorgverzekeraars.
  • Gelijke eisen voor gelijke zorg.
 • Informatie over de ingekochte zorg moet zes weken voor 1 januari beschikbaar zijn voor verzekerden.
ehealth

Deelnemers aan ZorgNL2013 vragen meer aandacht voor eHealth. Zorgverzekeraars moeten eHealth meer meenemen in de zorginkoop. Ook moeten ze meer meedenken op het gebied van innovatieve toepassingen.

Zorgverzekeraars maken steeds meer afspraken met zorgaanbieders over de doelmatige inzet van eHealth. Zij stimuleren en investeren in eHealth om het zelfmanagement van de patiënt en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA)
Zorgverzekeraars willen samen met organisaties van patiënten en zorgaanbieders vaart maken met het gebruik van eHealth. De partijen zijn het erover eens dat gerichte samenwerking de ontwikkeling en implementatie van eHealth zal versnellen. Doel is het introduceren en opschalen van kostenbesparende en kwaliteitsverbeterende eHealth-toepassingen als onderdeel van de zorg. Artsenfederatie KNMG, patiëntenfederatie NPCF en Zorgverzekeraars Nederland hebben daarom de Nationale Implementatie Agenda (NIA) eHealth opgesteld voor de periode 2012-2015.

Deze partijen hebben drie speerpunten benoemd. De verschillende activiteiten van de partijen hangen zodanig met elkaar samen dat ze elkaar versterken:

 1. Bewustwording van de mogelijkheden die eHealth biedt.
 2. Uitbreiden van verantwoord gebruik van eHealth-toepassingen en van het verder structureel en verantwoord inpassen van eHealth in de dagelijkse zorgpraktijk.
 3. Verder onderzoek en verdere ontwikkeling op het gebied van eHealth.

Zorgverzekeraars gaan ervoor zorgen dat de eHealth-toepassingen ook echt deel uitmaken van het contracteerbeleid met zorgverleners. De nadruk ligt hierbij op substitutie: eHealth komt zoveel mogelijk in plaats reguliere zorg, niet er naast. Zorgverzekeraars benoemen daarom in hun inkoopbeleid ook welke zorgtoepassingen geheel of deels vervangen worden door eHealth-oplossingen.

Convenant eHealth
ZN heeft samen met vijf andere partijen in de zorg het Convenant Governance eHealth gesloten. Met het convenant willen de partijen stimuleren dat eHealth op grotere schaal wordt ingezet. De convenantspartijen zijn: de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst (KNMG), het Kwaliteitsinstituut (in de toekomst onderdeel van het Zorginstituut Nederland), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Nictiz, de Vereniging van Zorgverleners voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

preventie

Deelnemers vragen zorgverzekeraars meer te investeren in preventie en preventie meer op de agenda zetten bij zorgaanbieders. Zij willen (meerjarige) afspraken tussen zorgverzekeraars enerzijds en zorgaanbieders én verzekerden anderzijds.

ZN participeert namens de zorgverzekeraars en samen met dertien vertegenwoordigers van consumenten, patiënten, zorgaanbieders en zorgverleners in de Agenda voor de Zorg (AvdZ). Preventie is één van de speerpunten van de AvdZ. De partijen van de AvdZ onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’ van de minister en staatssecretaris van VWS via een intentieverklaring.

De partijen van de AvdZ willen meer en beter luisteren naar de vragen van patiënten en cliënten. Zij willen die vragen niet standaard in termen van een zorgaanbod beantwoorden. Professionele zorg moet zich meer focussen om bij een reeds aanwezige ziekte de kwaliteit van leven te verbeteren zodat de cliënt kan blijven meedoen in de maatschappij. De AvdZ-partijen willen dat preventie een goede inbedding krijgt in de wijk. Tegen deze achtergrond heeft ook een aantal individuele zorgverzekeraars een intentieverklaring gesloten in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Maar ook los van het Nationale Programma zetten zorgverzekeraars zich in voor preventie.

Achmea: gezonder, fitter en slanker
Achmea onderschrijft in zijn intentieverklaring een brede aanpak – gericht op preventie- waarbij de samenwerking met maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. De komende drie jaar draagt de verzekeraar actief bij aan het programma met bestaande en nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld door de pilot ‘Gezonder, fitter en slanker’. Dat is een programma waarbij medewerkers van diverse bedrijven in 12 weken naar een gezondheidsdoel toewerkten. De deelnemers die hun doel hebben gehaald zijn gemiddeld tien kilo afgevallen. Hun buikomvang is met gemiddeld negen centimeter afgenomen. 50% is na het programma actief blijven sporten.
De Friesland: de natuur in
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en De Friesland Zorgverzekeraar organiseren op 24 mei 2014 een speciaal evenement voor ouderen en minder valide mensen in de natuur rondom het Friese Bakkeveen. De partijen willen zo oudere mensen letterlijk in beweging brengen en laten genieten van de natuur. De drie organisaties zijn tot het gezamenlijke initiatief gekomen tijdens bijeenkomsten over het Nationaal Preventie Programma en de Natuurvisie die door de ministeries van VWS en Economische Zaken worden opgesteld. De activiteit is ook onderdeel van het Nationaal Programma Preventie.
Zorg en Zekerheid: project Jongeren op Gezond Gewicht
Zorg en Zekerheid zet zich actief in om het overgewicht bij jongeren in haar regio terug te dringen. Om ziekten te voorkomen is een gezonde leefstijl van cruciaal belang. En juist dan geldt: jong geleerd is oud gedaan. Daarom is Zorg en Zekerheid, samen met een aantal gemeenten in haar regio, de GGD Hollands Midden en lokale ondernemers, partner van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Een aanpak waarin de deelnemers zich sterk maken voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd.
Menzis: Groen is gezond!
Menzis zet zich in om kinderen en volwassenen meer te laten bewegen, als het even kan buiten in de natuur. Het is wetenschappelijk aangetoond: mensen die regelmatig in het groen zijn voelen zich niet alleen gezonder, maar zijn het ook. Ze voelen zich beter, herstellen sneller van stress en gaan minder vaak met gezondheidsklachten naar de huisarts. Ook houden zij bewegen in de natuur langer vol dan binnen. De ministeries van VWS en EZ laten onderzoek doen naar de onderliggende principes van de positieve effecten van natuur op gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut ALTERRA onderzoeken de relatie tussen natuur en gezondheid in pilots in twee middelgrote steden. Menzis zit in de klankbordgroep van dit onderzoek. Ook werkt Menzis samen met Natuurmonumenten en het Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) om zoveel mogelijk mensen – volwassenen en kinderen – actief te laten genieten van de natuur. Dat is gezond en bovendien: als kinderen in de natuur iets beleven, dragen ze thuis hun enthousiasme over. Dan komen de ouders vanzelf mee. Menzis geeft boekjes uit met wandel- en fietsroutes. In 2013 hebben duizenden mensen op de website van Menzis bovendien het BuitenSpeel DoeBoek besteld.
premiegeld juist besteed
Deelnemers aan ZorgNL2013 vragen om vertrouwen van zorgverzekeraars en niet te veel regels. Anderzijds moeten zorgverzekeraars volgens de deelnemers er ook niet blind op vertrouwen dat alle zorgaanbieders zich aan de regels houden. Bovendien verwachten de politiek en de premiebetaler dat we zorgvuldig omgaan met het premiegeld en goed controleren of dit juist besteed wordt. Zorgverzekeraars willen een goede balans vinden tussen deze verwachtingen.

Zinnige zorg, Zuivere kosten
Zorgverzekeraars zijn gezamenlijk in het najaar van 2013 gestart met het programma ‘Zinnige zorg, Zuivere kosten’. Dit programma is gericht op oneigenlijk gebruik, ongepaste zorg en misbruik en moet ervoor zorgen dat iedere euro in de zorg goed wordt besteed. In dat programma bundelen zorgverzekeraars verschillende activiteiten.

Een van de activiteiten is dat zorgverzekeraars gepast gebruik van zorg en het correct declareren van zorgnota’s nog meer willen stimuleren. Waar mogelijk gaan we samen met zorgaanbieders onderzoeken waar onduidelijkheden zijn en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Kostenbewustzijn verzekerden
Om kostenbewustzijn te vergroten zetten zorgverzekeraars en zorgaanbieders daarnaast samen stappen om de zorgnota voor patiënten begrijpelijker te maken. Vanaf medio 2014 zorgen we ervoor dat er meer gegevens op de zorgnota van verzekerden staan, waardoor die inzichtelijker wordt. Verzekerden kunnen dan beter hun eigen zorgnota’s controleren. Dat kunnen ze overigens nu ook al door hun nota in te kijken via de website van hun zorgverzekeraar.

Verder gaan zorgverzekeraars zorg waarbij hoge praktijkvariatie is aangetoond extra controleren, bijvoorbeeld bij rughernia en spataderen. Informatie over praktijkvariatie is gebaseerd op declaratiegegevens. Het maakt per regio en per instelling inzichtelijk hoe vaak gekozen wordt voor een operatie of behandeling bij een bepaalde aandoening.

Ook gaan zorgverzekeraars meer controles uitvoeren naar upcoding (het stellen van een te hoge indicatie door het te zwaar en te duur inschatten van de zorg, met als gevolg te hoge kosten). Bovendien gaan zorgverzekeraars meer samenwerken bij controles, meer signalen delen en screening van zorgaanbieders gezamenlijk oppakken.

Visie op controles in de keten
Naast het programma ‘Zinnige zorg, Zuivere kosten’ werken zorgverzekeraars al vanaf 2009 volgens een gezamenlijke visie op controle. Door zoveel mogelijk samen te werken met elkaar en met zorgaanbieders willen zorgverzekeraars een effectieve en efficiënte controle in de zorgketen bereiken. Onder andere door zo vroeg mogelijk in de keten te controleren. Daarmee wordt ook bereikt dat de administratieve lasten in de gehele keten omlaag gaan.

uniformering en minder administratieve kosten
Deelnemers aan ZorgNL2013 vragen aan zorgverzekeraars om, zeker op administratief gebied, veel meer zaken gezamenlijk aan te pakken en te uniformeren. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief inrichten van de (operationele) administratieve processen zoals het declaratieproces, controleproces en machtigingenproces. Zorgverzekeraars streven ernaar om deze ketenprocessen zoveel mogelijk uniform én geautomatiseerd te laten verlopen.

In gesprek over ketenprocessen
ZN gaat in 2014 met de verschillende branches in gesprek over door hen of zorgverzekeraars ervaren gezamenlijke problemen in relatie tot ketenprocessen, om zo gezamenlijk te komen tot oplossingen en verbeteringen. Momenteel vindt dit overleg onder meer actief plaats met de medisch specialistische zorg. Daarnaast organiseren Vektis, VECOZO en ZN voor het zorgveld, net als andere jaren, eind 2014 een informatiebijeenkomst om zorgaanbieders te informeren over alle ontwikkelingen rond de ketenprocessen voor het komende jaar.

Uniform declareren ziekenhuizen en fysiotherapie
Tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen wordt volop gesproken over hoe de regels en administratieve lasten verminderd kunnen worden. Voor de medisch specialistische zorg is een uniforme declaratieparagraaf afgesproken met Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Voor de fysiotherapie is die in ontwikkeling met de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Convenant ZN en Revalidatie Nederland: voorbeeld voor het declareren in de zorgsector
Zorgverzekeraars Nederland en Revalidatie Nederland hebben op 13 januari 2014 een convenant gesloten. Daarin is afgesproken dat de 21 revalidatiecentra die lid zijn van Revalidatie Nederland op een nieuwe wijze verantwoording afleggen aan zorgverzekeraars over de totstandkoming van declaraties en hun administratieve organisatie. Essentie van deze nieuwe systematiek is dat niet gekeken wordt naar iedere afzonderlijke declaratie (gegevensgerichte controle), maar naar het totstandkomingsproces daarvan (systeemgerichte controle). Door systeemcontroles te introduceren wordt het onderliggende systeem van de zorgaanbieders (de wijze waarop de declaraties tot stand komen) gecontroleerd en dat leidt tot kwaliteitsverbetering. Certificering van het proces van de totstandkoming van de declaratie zorgt dus voor een effectiever resultaat en werkt efficiënter voor alle partijen.

Uniforme uitvraag kwaliteitsinformatie
Ook bij de uitvraag naar kwaliteitsinformatie willen zorgverzekeraars een gezamenlijke en uniforme werkwijze hanteren, waardoor administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderen. Zorgverzekeraars hebben dertig aandoeningen geselecteerd waarvoor zij gezamenlijk betekenisvolle kwaliteitsinformatie ontwikkelen. Per aandoening stellen zorgverzekeraars gezamenlijk maximaal tien indicatoren vast, waarover zij kwaliteitsinformatie willen verkrijgen.

Plan van aanpak Agenda voor de zorg
ZN participeert namens de zorgverzekeraars en samen met dertien vertegenwoordigers van consument, patiënten, zorgaanbieders en zorgverleners in de Agenda voor de Zorg (AvdZ). De AvdZ-partijen werken aan een plan van aanpak voor het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk. Zij hebben de minister van VWS gevraagd dit gezamenlijk met hen op te pakken. De partijen van de AvdZ vinden het zeer belangrijk dat de aanpak zich niet alleen richt op het opruimen van regeldruk uit het verleden, maar juist op het voorkomen van nieuwe regeldruk.

informatie aan verzekerden
Deelnemers aan ZorgNL2013 vragen verzekeraars om het kostenbewustzijn van verzekerden te vergroten én te laten zien welke zorg geleverd wordt voor elke euro. Ook zien zij een rol voor zorgverzekeraars om patiënten te adviseren over kwaliteit en prijs van de zorg: waar kunnen ze terecht voor de beste zorg?

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zetten dit jaar samen stappen om de zorgnota voor patiënten begrijpelijker te maken. Vanaf medio 2014 zorgen we ervoor dat er meer gegevens op de zorgnota van verzekerden staan, waardoor die inzichtelijker wordt. Verzekerden kunnen dan beter hun eigen zorgnota’s controleren. Verzekerden kunnen overigens nu ook al hun nota inkijken via de website van hun zorgverzekeraar.

Daarnaast werken zorgverzekeraars aan een gezamenlijke en eenduidige uitleg voor hun verzekerden over zorgverzekeraars, verzekerden en het stelsel. Ook kunnen verzekerden terecht bij hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling en advies.